Ontario Plaza

example1
LocationOntario, Ohio
Property TypeShopping Center
Size7,000 sq. ft.